Skip to main content
Til toppen

Niwa One Plus Matte Black

Produktnummer: N2003
Lagerbeholdning:
inkl. mva.

Niwa føneren i ny og bedre utgave - en av markedets aller letteste hårfønere!

FUNKSJONER FOR HÅRFØNEREN

 1. Blinker Blått og rødt lys for å vise at strømmen er tilkoblet når den plugges i strømkilden.
 2. Selvrensefunksjon – Etter at hårføneren er slått av etter bruk (Hårføneren må være av), hold nede Cold Shot-knappen i 2 sekunder. Blått lys vil være på hele tiden under selvrensen.
   - Hårføneren vil slås på med maksimal hastighet i 2 sekunder.
   - Motoren vil kjøre baklengs i 10 sekunder for rengjøring.
   - Selvrensefunksjonen kan slås av ved å trykke på cold shot-knappen igjen når som helst.
 3. Når låsebryteren er aktivert (skjøvet opp), vil alle knapper være inaktive under bruk. Skyv ned for å deaktivere låsemodus.
 4. Minneinnstilling – Hårføneren vil fortsette med den siste innstillingen ved påfølgende bruk.

VEDLIKEHOLD: Ditt apparat krever nesten ingen vedlikehold. Hvis rengjøring blir nødvendig, koble apparatet fra strømkilden og tørk overflaten med en fuktig klut. Rengjør luftfilteret med en børste.
Ikke la apparatet komme i kontakt med vann. Hvis ledningen blir vridd, rett den ut før bruk.

ADVARSEL: Hvis det oppstår feil, ikke forsøk å reparere det selv. Dette apparatet har ingen brukervennlige deler. Søk reparasjonsservice fra forhandler/servicecenter.

OPPBEVARING: Husk å trekke ut apparatet fra strømkilden når det ikke er i bruk. La apparatet avkjøles før oppbevaring. Aldri vikle ledningen rundt apparatet, da dette kan føre til tidlig slitasje og brudd på ledningen. Behandle ledningen forsiktig og unngå rykking, skarpe bøyninger, vridninger eller overbelastning av ledninger, spesielt ved pluggtilkoblinger. Hold apparatet utilgjengelig for barn.

BEVAR DISSE BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSANVISNINGENE
Dette apparatet er utstyrt med en termostat som lar børstejernet opprettholde temperatur innenfor sitt område. Når du bruker dette apparatet i nærheten av vann (f.eks. på badet), anbefales bruken av en elektrisk stikkontakt beskyttet av jordfeilbryter.

NYTTIGE STYLINGTIPS
• Tørk alltid håret med håndkle for å fjerne overflødig vann før du bruker føneren.
• Sett føneren på høyeste varme- og hastighetsinnstillinger og føre føneren gjennom håret. For å unngå overtørking, konsentrer ikke luftstrømmen på ett område over lengre tid.
• Når håret nesten er tørt, senk varme- og hastighetsinnstillingene. Bruk en stylingbørste for å forme håret.
• Bruk konsentratorfestet for mer målrettet luftstrøm.
• Når du har oppnådd ønsket stil, sett varmeinnstillingsknappen på "Lav" for å fikse stilen med en kontinuerlig strøm av kjølig luft.
• Oppbevar hårføneren med hengeringen. Dette vil forhindre at ledningen floker seg og slites unødvendig.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Når du bruker elektriske apparater, spesielt når barn er til stede, bør grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges, inkludert følgende:
Les alle instruksjoner før bruk. Hold unna vann.
FARE: Som med de fleste elektriske apparater, er elektriske deler strømførende selv når bryteren er av. For å redusere risikoen for elektrisk støt:

 1. Koble alltid fra strømmen umiddelbart etter bruk.
 2. Ikke bruk mens du bader.
 3. Ikke plasser eller oppbevar dette apparatet der det kan falle i eller trekkes ned i badekar eller vask.
 4. Ikke plasser i eller senk ned i vann eller annen væske.
 5. Hvis apparatet faller i vann, koble det fra strømmen umiddelbart. Ikke rør i vannet. 

ADVARSEL: For å redusere risikoen for forbrenninger, elektrisk støt, brann eller skade på personer:

 1. Et apparat bør aldri være ubetjent når det er plugget i.
 2. Nært tilsyn er nødvendig når dette apparatet brukes av, på eller i nærheten av barn eller enkeltpersoner.
 3. Bruk dette apparatet kun til det tiltenkte formålet som beskrevet i denne bruksanvisningen. Ikke bruk vedlegg som ikke er anbefalt av produsenten.
 4. Aldri bruk dette apparatet hvis det har en skadet ledning eller plugg, hvis det ikke fungerer som det skal, eller hvis det har blitt mistet, skadet eller senket i vann. Returner apparatet til et servicecenter for undersøkelse og reparasjon.
  a.    MERK: Hvis dette apparatet fortsatt er under garanti, returner det til de respektive distributørene for reparasjon.
 5. Hold ledningen unna oppvarmede overflater. IKKE vikle ledningen rundt apparatet.
 6. Blokker aldri luftåpningene på apparatet eller plasser det på myke overflater, som seng eller sofa, der luftåpningene kan bli blokkert. Sørg for at luftåpningene er frie for filterrester, hår og lignende.
 7. IKKE bruk en forlengelsesledning med dette apparatet.
 8. RETT IKKE den varme luften mot øynene eller andre varmesensitive områder.
 9. Vedlegg kan være varme under bruk. La dem kjøle seg ned før håndtering.
 10. IKKE plasser apparatet på noen overflate mens det er i bruk.
 11. Mens du bruker apparatet, hold håret borte fra luftinntakene.
 12. IKKE bruk med en spenningsomformer.
 13. IKKE bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer, vaskekar eller andre beholdere som inneholder vann.
 14. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar eller andre beholdere som inneholder vann.

Dette apparatet er designet med et dobbeltisoleringssystem for din sikkerhet.

Symbolet på produktet eller på emballasjen indikerer at produktet ikke skal betraktes som vanlig husholdningsavfall. Når du har bestemt deg for å kvitte deg med det, skal det leveres til riktig innsamlingspunkt for gjenvinning av elektriske og elektroniske apparater. Ved å kaste dette produktet riktig, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og helsen, som kan oppstå som følge av feil behandling av produktet. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, ta kontakt med kommunen, det lokale avfallshåndteringsselskapet eller butikken der det ble kjøpt.

PRODUKTGARANTI
Ditt apparat er garantert for eventuelle feil som oppstår som følge av feil i utførelse eller materiale i løpet av
12 måneder fra kjøpsdato, under følgende betingelser:
• Produsentens drifts- og vedlikeholdsanvisninger for apparatet er fulgt.
• Denne garantien dekker ikke pærer, normal slitasje, skader som følge av bruk av feil spenning eller strøm, uaktsomhet, ulykke eller endringer eller reparasjoner utført av andre enn autorisert agent.
Produktgarantien reguleres av gjeldende forskrifter og gjelder ved fremvisning av den opprinnelige lesbare kjøpskvitteringen, komplett med alle deler. For støttetjeneste under garantien, vennligst ta med den opprinnelige kjøpskvitteringen til butikken der produktet ble kjøpt.

TAKK
Takk for at du valgte niwa ONE+. Dette apparatet er designet med tanke på sikkerhet og ytelse. For sikkerhets skyld, sjekk kabelen og pluggen jevnlig for tegn på slitasje. Hold luftfilteret rent for å unngå blokkering, som kan påvirke tørkestrømmen og føre til overoppheting. Returner apparatet til forhandler/servicecenter hvis hårføneren ikke fungerer som den skal.

Lenker
Min side